وبلاگ تحقیقاتی

Simple Present Tense زمان حال ساده (حاضر ساده)

زمان حال ساده : کاری است که به صورت عادت و تکرار انجام می شود.
طرز ساخت : اگر to ی مصدری را برداریم و به جای آن فاعل بگذاریم فعلی که به دست می آید زمان حال ساده یا حاضر ساده است .در سوم شخص یعنی (it-she-he) به آخر فعل (ies-es-s) اضافه می شود .
نشانه [...]

............................................................................

تفاوت must و have to

I must go     (تاکید زیاد) من حتمًا باید بروم
I have to go                       من مجبورم بروم
(باید  مجبور بودن)  =      have to,must,has to
تذکر: با توجه به مطلب فوق گذشته فعل  had to ، must میباشد.
تذکر: اگر بعد از has , have اسم بیاید معنی [...]

............................................................................

افعال قصدی

افعال قصدی عبارتند از:
want خواستن                             pretend  وانمود کردن
like دوست داشتن                         refuse امتناع کردن
would like مایل بودن              plan قصد داشتن
hope امیدوار بودن                   [...]


دو فعلی ها

“دو فعلیها در جمله و طرز بکار بردن دو فعلیها در جمله”:
۱- اگر در جمله دو فعل اصلی بیاید بین دو فعل اصلی علامت (to) بکار می بریم و
۲- اگر در جمله یک فعل کمکی و یک فعل اصلی بیاید to لازم نیست بجز دو فعل ought to و (سابقاً : used to ).
اگر فعلهای [...]


حرف تعریف The

The ، حرف تعریف بوده و دارای سه معنی است، ( را – که – کسره)
I eat apple.
I eat the apple.
I eat the apple which is red
در جمله اول ” من سیب می خورم”، سیب نا مشخصی خورده میشود. در جمله دوم ” من سیب را می خورم”،
سیب مشخص می شود یا به عبارتی تعریف [...]


افعال کمکی (معین):

افعال کمکی (معین): افعالی هستند که بین فاعل و فعل اصلی می آید و بعد از آنها to نمی آید به جز در used to و ought to .
مثال: ممکن بودن may                      باید should                         باید must                          توانستن can
خاصیت های افعال کمکی:
-۱ بین فاعل و فعل اصلی می آیند
-۲ با جابجا شدن، باعث تغییرات در جمله [...]


مفعول

مفعول: مفعول کسی یا چیزی است که فاعل بر روی آن کاری را انجام می دهد.
مثال:
حسن علی را دید         Hassan saw Ali
حسن او را دید            Hassan saw him
ضمایر مفعولی عبارتند از :
مفرد                                     جمع
me به من  مرا                    us به ما  ما را
you به تو تو را [...]


خواص صفت در انگلیسی

خواص صفت در انگلیسی:
۱ قبل از اسم می آیند
۲ اسم را محدود می کنند
۳ با اسم بعد از خودش هیچگونه موافقتی ندارد بجز صفتهای this و that که بسته به اسم بعد، جمع یا مفرد خواهند شد:
this → these       this book (PL)→these books
that → those             that car (PL)→those cars


صفت ملکی

صفت ملکی : صفاتی هستند که همراه اسم می آیند و بدون اسم معنی ندارند و مالکیت را می رسانند . در زبان
فارسی صفت بعد از اسم می آید ولی در زبان انگلیسی صفت قبل از اسم می آید.


قید زمان

قید زمان: زمان انجام گرفتن فعل را قید زمان گویند.
today امروز every day هر روز yesterday دیروز every other day یک روز در میان
on even days روزهای زوج on odd days روزهای فرد

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و نهم شهریور ۱۳۸۹ساعت 16:32  توسط نوشین جمالی  |